கொள்முதல் வாய்ப்புகளின் விளம்பரம் வெளியிடப்பட்ட திகதி மற்றும் இறுதி திகதியுடன் இந்த பிரிவில் வெளியிடப்படும். இலங்கை அரசு விதித்த கொள்முதல் வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுகிறது.