මෙම වාර්තා මගින් පෙර වර්ෂවල දී ශ්‍රී ලංකා CERT | CC විසින් එකතු කරන ලද සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ද දත්ත විශ්ලේෂණය කරයි.

blog
  Fri Apr 23 2021

Annual Activity Report 2020

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2020.  

Download 

Read More
  Tue Nov 03 2020

Annual Activity Report 2019

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2019.

Download 

Read More
blog
blog
  Mon Dec 31 2018

Annual Activity Report 2018

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2018.   

Download 

Read More
  Sun Dec 31 2017

Annual Activity Report 2017

The Annual Activity Report of Sri lanka CERT for 2017.

Download 

Read More
blog