දුරකථන අංක

දුරකථන ඇමතුමක් ලබාදීමට පසුබට නොවන්න, අපි ඔබට සහාය වීමට කැමැත්තෙමු.

+94 11 269 1692
+94 11 269 5749
+94 11 267 9888
Fax: +94 11 269 1064

විද්‍යුත් තැපෑල

විද්‍යුත් තැපෑල

General inquiry: cert@cert.gov.lk

PGP finger print :
CE87 E1DE E008 3D45 261C 526F ABBA 8C78 26AC 7385

Download PGP key here

Security incidents: incidents@cert.gov.lk

(මෙම විද්‍යුත් ලිපිනයට සමාජ මාධ්‍ය සම්බන්ද ගැටළු යොමු නොකිරීමට කාරුණික වන්න.)

Social media incidents: report@cert.gov.lk

සිදුවීම් වාර්තා කිරීමට ඔබට මෙම මාර්ගගත පෝරමය භාවිතා කළ හැකිය. link

අපගේ පිහිටීම

අපගේ කාර්යාල ලිපිනය

කාමර 4-112,
BMICH,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.
Get In Touch

Send us a message