• ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය | සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය
  ශ්‍රීලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂණය පිලිබද කේන්ද්‍රස්ථානය
  සිද්ධිය වාර්තා කරන්න
නවතම සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන වලින් ආරක්ෂා වන්න

අනතුරු ඇඟවීම්

අපගේ කාර්යභාරය

සේවා සහ ව්‍යාපෘති

උපදේශනය

මෙම සේවාවන්හි අරමුණ වන්නේ අපගේ සේවාලාභීන් හට ඔවුන්ගේ තොරතුරු පද්ධතිවල ආරක්ෂණ ක්‍රමවේද වල ප්‍රමාණවත් බව නිර්ණය කොට එහි ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

ශ්‍රී ලංකා CERT | CC පර්යේෂණ හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශය විසින් ජාතික තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ද උපාය මාර්ග සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සහ තොරතුරු හා සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ද විශේෂ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

ප්‍රතිචාරාත්මක සේවා

අපගේ සේවාලාභීන්ගේ පරිගණක පද්ධතීන් වලට අහිතකර බලපෑම් ඇතිකළ හැකි සයිබර් ආරක්ෂක සිද්දීන් හදුනාගත් පසු මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක වේ.

කළමනාකරණය කරනලද ආරක්ෂණ සේවාවන් සැපයීම

ශ්‍රී ලංකා CERT|CC ආයතනය විසින් ලබාදෙන කළමනාකරණය කරන ලද ආරක්ෂණ සේවාවන් සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබේ ව්‍යාපාරයට සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඕනෑම තර්ජනයක් හඳුනා ගැනීමට, වැළැක්වීමට සහ ඒවාට පිළියම් යෙදීමට අවශ්‍ය විශේෂඥතාව සහ සහාය ලබා දීමෙන් ඔබ ආයතනයේ ආරක්ෂාව පුළුල් කිරීම සඳහා ය.

ඔබේ දැනුමට

වාර්ෂික ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා

මෙම වාර්තාව මඟින් පසුගිය වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය විසින් සයිබර් ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනලද සියලු ක්‍රියාකාරකම් සහ ගොණු කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණය කරයි.

පුවත්

නවතම සිදුවීම් පිළිබඳ වැදගත් තොරතුරු.

News

Beware of online financial frauds and scams

News

Sri Lanka CERT Introduces Minimum Information Security Standards for Government Organizations

News

ශ්‍රී ලංකාව NCSI දර්ශකය ඉහලට

සංඛ්‍යාලේඛන

වාර්තා වූ සිද්ධීන්

ශ්‍රී ලංකා CERT | CC ආයතනය වෙත වාර්තාවූ සිදුවීම් පිළිබඳ සංඛ්‍යාලේඛන.

 • Availability
 • Intrusions
 • Information Content Security
 • Information Gathering
 • Fraud
 • Malicious Code
 • Abusive Content (Cyber Harassment)
 • Other